Çevre, Güvenlik ve Sağlık

Çevre, Güvenlik ve Sağlık

Çevre, Güvenlik ve SağlıkTarihçe

Çevre, Güvenlik ve Sağlık

“Sıfır Kaza” politikası ATABOR A.Ş. için hem bir hedef, hem de bir başarıdır.
ATABOR, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikası uygular. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir. ÇGS Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi standartlarına dayanır.
ÇGS’nin şirket için bir değer olduğu, şirketin bütün seviyeleri tarafından açıkça anlaşılmıştır. ÇGS Yönetim Sistemi 5 Adımda uygulanır: 

- ÇGS politikasının oluşturulması
- Düzenlenmesi 
- Planlama ve uygulama 
- Performansın ölçülmesi / izlenmesi 
- Denetleme ve gözden geçirme.

Güvenlik bilincini artırma, daha güvenli çalışma uygulamalarını öğretme ve çevresel bağlılığı artırma adına ATABOR’un daima kapsamlı bir ÇGS eğitim programı olacaktır. ‘ATABOR A.Ş. Kalite ve ÇGS El Kitabı’nda, kuruluş içerisindeki bireylerin tüm rolleri ve sorumlulukları pozitif bir ÇGS kültürünün gelişmesine yardımcı olma adına açıkça tanımlanmıştır. ATABOR şunları ele alır: 
- Yeterlilik (istihdam, eğitim ve danışmanlıkta)
- Kontrol (sorumlulukları dağıtma, mesuliyet verme, taahhüdü sağlama, komut verme ve denetleme)
- İşbirliği (şahıslar ve gruplar arasında) 
- İletişim (yazılı ve sözlü)

Tüm yöneticiler ÇGS’ye, ÇGS yönetim sistemini daha etkili şekilde işletmek amacıyla bir disiplin prosedürü ve ödül programı kurmak ve uygulamak için açık bir bağlılık gösterir.
İzleme, ÇGS performansını korumak ve geliştirmek için önemlidir. ATABOR, herhangi bir kaza, olay, hastalık veya çevresel sızıntı gerçekleşmeden, planların başarısını ve standartlara uygunluk derecesini izleyen pro-aktif sistemin, ÇGS performansında anahtar bir faktör teşkil ettiğine inanır.
Denetleme ve gözden geçirme ve riskleri geçmiş deneyimlerden öğrenilmiş derslerle yönetmek, ÇGS düzeltici faaliyetleri üzerinde hatrı sayılır gelişmeler sağlar. Dahili ve harici denetimler sürekli olarak gerçekleştirilir.
Çevre, güvenlik ve sağlık, aslında, en yüksek önceliktir. ATABOR, her projede, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS’nin korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. Tüm personel bütün ÇGS programlarına aktif olarak katılmaları yönünde teşvik edilir ve “Sıfır Kaza” politikasına başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duydukları tüm eğitim ve gelişmeyi temin amacıyla çaba sarf edilir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

ATABOR, tüm inşaat dallarında, bir çok ülkede faaliyet gösteren ve sektoründe lider olan bir inşaat firmasıdır. Şirketimiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelikli olarak ele almaktan gurur duymaktadır. 
ATABOR A.Ş.  Yönetimi, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.
Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir. Bu beklenti ATABOR A.Ş.  projelerinde görevli ATABOR A.Ş. çalışanlarının yanı sıra, müşterek teşebbüs ortaklığı çalışanları, işveren personeli, taşeron ve tedarikçilerimizin tümünü de kapsamaktadır. 
ATABOR A.Ş.’ nın politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır. 
ATABOR A.Ş.  ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkenin yürürlükteki Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (ÇGS) ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler. 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetleri ve demobilizasyon gibi projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır. 
Bu politikayı uygulamak için ATABOR A.Ş.’ nın proje yönetim ekipleri tarafından somut, kapsamlı ve etkin bir Proje ÇGS Yönetim Planı hazırlanır. 
Bu hedefe ulaşmanın temeli; 
- Sıfır Kaza Hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş, 
- Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş, 
- Çevreyi olduğu şekilde saklama ve koruma, veya iyileştirme gereğini yerine getiren, 
- Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, işgücü ve yönetimin varlığıdır. 
Proje ÇGS programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar. 

Çevre Politikası

ATABOR A.Ş.  çalıştığı tüm ülkelerde inşaat faaliyetlerinden oluşacak çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmayı taahhüt eder.
İş geliştirme safhasından başlamak üzere, teklif verme, mühendislik çalışmaları, mobilizasyon, inşaat / devreye alma ile devam eden ve demobilizasyon ile tamamlanan tüm faaliyetler çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak yerine getirilir. 
ATABOR A.Ş.  Yönetimi, Çevre Yönetimi Sistemini kurmak ve uygulamak için gerekli tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirir. 
ATABOR A.Ş., çalışanlarının çevre bilincini geliştirmek ve çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusuna sürekli bilgilendirmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için benimsediği çevre yönetimi felsefesi; sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin tüm çalışanlar için doğal bir davraniş şekli olduğu bir kültür oluşturmaktır. 

Bu amaçla ATABOR A.Ş.  : 

- Çalıştığı ülkelerin çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine ve ayrıca faaliyeti ile ilgili diğer çevre koruma erekliliklerine uyar, 
- Doğal kaynakları verimli kullanır,
- Verimli Atık Yönetimi ile atıkları control altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltır, 
- Acil durum risklerini azaltır, 
- Çalışanlarının çevre bilincini artırır, 
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirir ve bu yönde gerekli kaynakları sağlar. 
Tüm çalışanlarımız ‘ATABOR A.Ş.  Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi konusunda destek ve yardımcı olmaktan sorumludur.